Pogoji poslovanja

1.Uvodne določbe

Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »splošni pogoji poslovanja oziroma SPP«) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: »ZVPot«), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: »ZVOP-1«) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: »ZEKom-1«) ter ostalih veljavnih zakonih Republike Slovenije, ki posegajo v to področje oziroma v razmerje med pogodbenima strankama.

SPP urejajo tudi poslovni odnos med pogodbenima strankama (izvajalcem in naročnikom).

Ti SPP so dostopni na spletni strani robertsket.si. Stranke lahko zanje zaprosijo tudi ob sklenitvi pogodbe ali ob prejemu ponudbe, ki se nanje sklicuje. Vorteks, Robert Šket s.p., se zavezuje da bo potencialne stranke nanje v pogodbah in ponudbah tudi obvestila.

2. Veljavnost splošnih pogojev

Naslednji splošni pogoji poslovanja veljajo za vse storitve, ki jih opravi Združba IP d.o.o. kot izvajalec. Sopogodbenik jih s podpisom pogodbe ali z njihovim sprejemom, ne da bi jim ugovarjal, v primeru, da ni sklenjena pisna pogodba pa s sprejemom blaga ali storitev, ne da bi jim ugovarjal (izvršitev pogodbe), priznava tudi za morebitne nadaljnje posle med strankama. V primeru razlike med splošnimi pogoji naročnika in temi pogoji, veljajo ti splošni pogoji, razen če je med strankama sklenjen drugačen dogovor. Za veljavnost sprememb ali postranskih dogovorov je potrebna pisna potrditev in ti veljajo le za vsakokratno posamičen posel. Če so posamezna določila teh splošnih pogojev poslovanja neveljavna, to ne vpliva na njihovo načelno pravno veljavnost. V tem primeru bosta pogodbeni stranki sklenili dogovor, ki bo, kolikor se le da, blizu neveljavni določbi.

3. Ponudbe in pogodbe

Vse ponudbe, pogodbe, naročila, dogovore in podobno izvajalca zavezujejo le tedaj, ko jih podpiše zakoniti zastopnik izvajalca ali pooblaščena oseba, v okviru danega in izkazanega pooblastila. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe ponudbe. Nepooblaščene osebe ne morejo dajati izjav, ki bi odstopale od teh pogojev, razen če jim je za to posebej dano posebno pooblastilo, podpisano s strani zakonitega zastopnika.

4. Sklenitev pogodbe o nerazkrivanju

Naročnik in izvajalec se lahko kadarkoli dogovorita o sklenitvi pogodbe o nerazkrivanju. Izvajalec ni odgovoren za škodo, ki je naročniku nastala zaradi informacij občutljive narave, za naravo katerih izvajalec ni vedel in ni mogel vedeti, saj naročnik ni predhodno zahteval sklenitve pogodbe o nerazkrivanju. Stranki pogodbe o nerazkrivanju tretjim osebam ne smeta posredovati nobenih informacij glede dela druge stranke.

5. Avtorske in druge povezane pravice

Izvajalec si pridržuje avtorsko pravico za vse njegove izdelke in jih lahko z vsemi grafičnimi, podpornimi, oblikovalnimi, programerskimi in drugimi povezanimi elementi naročnika prosto uporablja in razpolaga.

Naročnik izvajalcu ne more prepovedati navedbe izvajalčevih izdelkov za lastno izvajalčevo referenco ali oglaševanje.

Naročnik mora vedno na primeren način objaviti in pripisati vse zasluge za izdelke izvajalcu. Naročnik ne sme brez soglasja in brez dogovora z izvajalcem, kateregakoli izdelka objavljati, širiti ali brezplačno razdajati tretjim osebam, povezanim družbam ali komurkoli drugemu, ki ni stranka sklenjene pogodbe. Naročnik lahko izdelke uporablja zgolj za osebno rabo fizične ali pravne osebe.

6. Reševanje sporov

Izvajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova customers@zip.solutions ali pisno na naslov izvajalca, razvidnega na spletnih straneh izvajalca. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Izvajalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da naročnik kot potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Izvajalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z izvensodno poravnavo, če pa to ne bi bilo možno, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

7. Varstvo osebnih podatkov

Izvajalec se obvezuje, da bo vse osebne podatke in zasebne podatke naročnika ter podatke o naročilih uporabljal in hranil v skladu z določili ZVOP-1.

Izvajalec neposredno zbira informacije, ki jih naročniki navedejo ob naročilu. Izvajalec teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz ZVOP-1.

S soglasjem k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah, naročilu na e-novice ali opravljanju spletnih nakupov, naročnik dovoljuje izvajalcu in njegovem pogodbenemu obdelovalcu (v kolikor ga ima), obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podanim soglasjem naročnik dovoljuje izvajalcu in njegovem pogodbenem obdelovalcu, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva izvajalca ter povezanih poslovnih subjektov.

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Uporabniki, ki se želijo odjaviti od prejemanja e-novic, se lahko odjavijo na povezavi v e-novici.

8. Odgovorna oseba

Izvajalec je Robert Šket s.p., Spodnji Gabernik 22, 3241 Podplat, davčna številka 43482287, matična številka 6050727000.

Za morebitna vprašanja nas prosim kontaktirajte po pošti ali preko e-poštnega naslova info@robertsket.si.

 

Datum zadnje spremembe pravilnika: 30.05.2018

Datum objave pravilnika: 30.05.2018

Pin It on Pinterest